Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu
XI konkurs WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ
20.02.2020

Zapraszamy do udziału w jedenastej edycji konkursu WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ Człowieka trzeba mierzyć wielkością serca (Jan Paweł II, 1999r.). Szczegóły konkursu, regulamin i karty zgłoszenia TUTAJ

 

 
Komunikat Komisji Wychowania Katolickiego KEP po posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2020 r. w Legnicy
30.01.2020

Komunikat Komisji Wychowania Katolickiego KEP po posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2020 r. w Legnicy

1. Komisja wyraża wdzięczność Księdzu Arcybiskupowi Markowi Jędraszewskiemu za jego jednoznaczne wypowiedzi i odwagę w wyrażaniu stanowiska Kościoła na temat ważnych kwestii dotyczących m.in. rodziny i wychowania młodego pokolenia w duchu wartości chrześcijańskich. Komisja w pełni popiera i solidaryzuje się z wypowiedziami Księdza Arcybiskupa.

2. Komisja zwraca uwagę katolickim rodzicom, że dzieci oraz młodzież uczęszczający do placówek oświatowych, w których odbywa się nauczanie religii, zobowiązani są w sumieniu uczestniczyć w tych zajęciach. Rodzice dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia, mają obowiązek zapisać swoje dzieci na lekcje religii. Człowiek wierzący ma prawo i obowiązek pogłębiać swoją wiarę i według niej prowadzić swoje życie. Służą temu m.in. szkolne lekcje religii. Troska rodziców o udział ich dziecka w tych zajęciach wynika z przyjętego na chrzcie obowiązku katolickiego wychowania dzieci. Rodzice powinni zapisać swoje dzieci na zajęcia z religii w przedszkolu lub szkole poprzez złożenie stosownej pisemnej deklaracji.

3. Komisja Wychowania przypomina, że przygotowanie do przyjęcia sakramentów świętych: Pierwszej Komunii św., sakramentu pokuty i pojednania oraz bierzmowania odbywa się podczas systematycznej katechezy parafialnej oraz w trakcie lekcji religii w szkole. Uczestnictwo w zajęciach z etyki nie może być traktowane jako przygotowanie do przyjęcia sakramentów świętych.

4. Komisja przypomina, że nauczanie religii odbywa się w wymiarze dwóch jednostek tygodniowo. Przypomina też o respektowaniu przez organy prowadzące i dyrekcje placówek oświatowych regulacji prawnych dotyczących nauczania religii w szkole:
a) rodzice i pełnoletni uczniowie mają prawo korzystać ze szkolnej katechezy, a zajęcia te powinny być organizowane w taki sposób, by umożliwić im udział w nich. Umieszczanie zajęć z religii jedynie na pierwszych bądź jedynie na ostatnich godzinach jest niezgodne z prawem i często bywa powodem rezygnacji z nauki religii np. dla uczniów dojeżdżających do szkół z odległych miejscowości.
b) deklaracje rodziców o udziale ich dzieci w zajęciach z religii mają być składane przy dokonywaniu zapisu dzieci do szkoły, zawsze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Coroczne zbieranie deklaracji jest niezgodne z przepisami prawa i niejednokrotnie sugeruje zmianę wcześniej podjętej decyzji. Zapis rozporządzenia przyznający rodzicom i pełnoletnim uczniom możliwość zmiany decyzji nie może oznaczać jej corocznego sugerowania poprzez domaganie się składania (bądź nie) deklaracji.

5. Komisja stoi na stanowisku, że każdy uczeń powinien uczestniczyć w zajęciach o charakterze etycznym. Dla osób wierzących są to lekcje religii, natomiast w przypadku innych osób – zajęcia z etyki. Możliwość nieuczestniczenia ani w zajęciach z religii ani etyki stoi w sprzeczności z troską państwa o wychowanie dzieci i młodzieży w duchu wartości. Społeczeństwu, w imieniu którego działają władze oświatowe, powinno zależeć na tym, by dzieci i młodzież szkolna poznawali zasady etyczne, które są fundamentem właściwego funkcjonowania wspólnoty narodowej.

6. Komisja przypomina również, że nauczyciele nie mogą być przez kogokolwiek przymuszani do udziału w przedsięwzięciach (np. w szkoleniach), które są sprzeczne z ich przekonaniami i sumieniem. Istotną cechą demokratycznego państwa jest przestrzeganie konstytucyjnej wolności sumienia.
Komisja w dalszym ciągu apeluje do rodziców o czujność i roztropność wobec tego, co dzieje się w szkołach, zwłaszcza w dziedzinie tzw. edukacji seksualnej: jakiego typu zajęcia są organizowane, kto je prowadzi i jakie treści przekazuje.

bp Marek Mendyk
Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP

Legnica, dnia 28 stycznia 2020 r.

 
Diecezjalna Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę
19.02.2020

Diecezjalna Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę w Częstochowie odbędzie się dn. 19 marca 2020 r. (czwartek).


Ramowy program:


10.00 - Bazylika Jasnogórska (zawiązanie wspólnoty, konferencja ks. dra Daniela Buni, możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania w Kaplicy Sakramentu Pokuty);
11.00 - Kaplica Jasnogórska (Eucharystia pod przewodnictwem Księdza Biskupa Grzegorza Kaszaka, Akt zawierzenia).

Drogę krzyżową organizują katecheci indywidualnie ze swoimi grupami.

 
Organizacja nauczania religii w przedszkolu, 13.09.2019 r.
14.09.2019

Przypomnienie Komisji Wychowania ws. organizacji nauczania religii w przedszkolu z dnia 13.09.2019 r.

Wobec artykułu „Religia w przedszkolu", który od pewnego czasu znajduje się na stronie https://edurada.pl/artykuly/religia-w-przedszkolu/ Komisja Wychowania Katolickiego KEP przypomina:

1. Kiedy rozpocząć realizację zajęć religii?
2. W jakiej porze dnia organizowana jest religia?

Szczegóły: https://opoka.news/przypomnienie-komisji-wychowania-ws-organizacji-nauczania-religii-w-przedszkolu

 

 
Regulamin XXIV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej
18.02.2020

Regulamin XXIV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej
I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, zwanego dalej Konkursem, jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana" z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa.
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
3. Tekstem źródłowym Konkursu jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem (Edycja Świętego Pawła, 2011), a zakres merytoryczny XXIV Konkursu obejmuje: Księgę Liczb i 1 List do Koryntian wraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz słownikiem.
4. Konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego, diecezjalnego i ogólnopolskiego – finału.
5. Za realizację Konkursu na terenie poszczególnych diecezji odpowiadają Koordynatorzy diecezjalni.
6. Sprawy organizacyjne prowadzi Sekretariat Konkursu.

II. Etap szkolny
1. Koordynator diecezjalny przesyła do szkół pismo przewodnie wraz z wyciągiem z regulaminu Konkursu (folderem).
2. Za przeprowadzenie tego etapu odpowiadają Komisje, o których mowa w ust. 9.
3. Zgłoszenia szkół przyjmowane są do 28 lutego 2020 roku wyłącznie drogą elektroniczną, na specjalnym formularzu zgłoszeniowym znajdującym się na stronie www.okwb.pl (zakładka zgłoszenie). Po tym terminie szkoły nie będą rejestrowane, co uniemożliwi uczniom wzięcie udziału w Konkursie.
4. Etap szkolny odbywa się, we wszystkich placówkach biorących udział w Konkursie, 12 marca 2020 roku.
5. Zestaw pytań testowych wraz z arkuszem odpowiedzi oraz pakietem pytań dodatkowych (ewentualna dogrywka), a także Protokołem etapu szkolnego wraz ze wzorami załączników: załącznik nr 1 (zgoda ucznia pełnoletniego/rodzica ucznia niepełnoletniego) oraz załącznika nr 2 (oświadczenie katechety) do Regulaminu, przekazane zostaną do każdej ze zgłoszonych szkół drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji szkoły na stronie www.okwb.pl, nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem etapu szkolnego.
6. Uczestnicy etapu szkolnego otrzymają pytania konkursowe w formie testu.
7. Na rozwiązanie testu uczniowie mają 45 minut.
8. Zakres merytoryczny etapu szkolnego obejmuje wyłącznie treść ksiąg Pisma świętego wraz z przypisami.
9. Wyłoniona z grona nauczycieli Komisja ocenia prace uczniów w oparciu o arkusz odpowiedzi i do 25 marca2020 roku przesyła wypełniony i podpisany protokół, wraz z załącznikiem nr 1 i nr 2 do regulaminu do Koordynatora diecezjalnego.
10. Do etapu diecezjalnego przechodzą maksymalnie trzy osoby, które uzyskały odpowiednio największą liczbę punktów, lecz nie mniejszą niż 50% maksymalnej liczby punktów, tj. 45 punktów.

III. Etap diecezjalny
1. Za przeprowadzenie etapu diecezjalnego odpowiada Koordynator diecezjalny lub osoba przez niego wyznaczona, która zobowiązana jest do poinformowania uczestników o czasie i miejscu etapu diecezjalnego.
2. Etap diecezjalny składa się z części pisemnej i ustnej.
3. Zakres merytoryczny etapu diecezjalnego obejmuje treść ksiąg Pisma świętego wraz z wprowadzeniem, przypisami i komentarzami.
4. W części pisemnej uczestnicy odpowiadają na pytania testowe, dostarczone
w zamkniętych kopertach. Sprawdzenia poprawności wykonanego testu dokonuje powołana przez Koordynatora diecezjalnego Komisja, w oparciu o arkusz odpowiedzi.
5. Do części ustnej przechodzi maksymalnie 7 osób z największą liczbą punktów uzyskanych w części pisemnej, lecz nie mniejszą niż 50% maksymalnej liczby punktów, tj. 45 punktów.
6. Część ustną stanowią pytania przygotowane przez Organizatora. Sprawdzenia poprawności odpowiedzi dokonuje powołana Komisja.
7. W części ustnej stosuje się odrębny regulamin.
8. Do etapu ogólnopolskiego przechodzą po trzy osoby z każdej diecezji, które uzyskały w części ustnej kolejno największą liczbę punktów.
9. W przypadku uzyskania równej liczby punktów zarządza się dogrywkę w celu wyłonienia 3 finalistów.
10. Etap diecezjalny we wszystkich diecezjach odbywa się 22 kwietnia 2020 roku.

IV. Etap ogólnopolski – finał
1. Za przygotowanie etapu ogólnopolskiego – finału odpowiada Sekretariat Konkursu.
2. Analogicznie stosuje się punkty 2, 4, 5, 6, 8 rozdziału III.
3. Zakres merytoryczny etapu ogólnopolskiego obejmuje treść ksiąg Pisma świętego wraz z wprowadzeniem, przypisami, komentarzami i słownikiem.
4. Finał Konkursu odbędzie się w dniach 8-9 czerwca 2020 roku w Niepokalanowie.

V. Dane osobowe
1. Dane osobowe uczestników Konkursu oraz innych osób przekazujących swoje dane w związku z przeprowadzeniem i organizacją Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
2. Administratorem danych będzie Organizator. Celem zbierania danych osobowych jest przeprowadzenie i organizacja Konkursu.
3. Przystępując do Konkursu uczestnik potwierdza i oświadcza, że dobrowolnie przystępuje do Konkursu i zapoznał się oraz zaakceptował treść Regulaminu.
4. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.
5. Uczestnik Konkursu, wyraża zgodę na opublikowanie jego danych tj. w przypadku zostania laureatem któregokolwiek z etapów Konkursu.

VI. Postanowienia Końcowe
1. Wgląd w sprawdzone testy na poszczególnych etapach Konkursu ma tylko Organizator.
2. Decyzje Komisji na każdym etapie są ostateczne.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminów Konkursu w każdym czasie oraz zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany będą umieszczone na stronie internetowej www.okwb.pl w zakładce regulamin.
4. Aktualne informacje dotyczące Konkursu publikowane są na stronie: www.okwb.pl

 

 
Konkurs 100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II
23.01.2020

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II
„Eucharystia daje życie" – program duszpasterski 2019 - 2022.
Szczegóły konkursu TUTAJ

 
Propozycja dla katechetów
17.12.2019

Drodzy Katecheci,
w imieniu dr Anety Rayzacher-Majewskiej, zachęcam do zapoznania się z inicjatywą "Katecheza bez granic", w ramach której w każdą sobotę o godz. 21:00 planowana jest emisja premierowych odcinków poświęconych teologii - różnym zagadnieniom, które mogą być przydatne na lekcjach religii np. w liceum czy starszych klasach podstawówki.
Link do kanału na YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UCjdkRgVRMRZ-ZetIJdgkTpg

 

 
Studia podyplomowe dla nauczycieli religii (od lutego 2020 roku)
10.12.2019

Studia podyplomowe dla nauczycieli religii (od lutego 2020 roku)
Wydział Teologiczny UŚ w Katowicach

Porozumienie z dnia 3 kwietnia 2019 roku, zawarte pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii, daje możliwość zajmowania stanowiska nauczyciela religii w liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I i II stopnia, szkołach podstawowych i w przedszkolach z wyjątkiem specjalnych osobom, które ukończą odpowiednie podyplomowe studia kwalifikacyjne.

W związku z powyższym, Wydział Teologiczny UŚ planuje otwarcie kolejnej edycji Studiów Podyplomowych Teologiczno-Katechetycznych (SPTK) oraz Studiów Podyplomowych Katechezy Przedszkolnej (SPKP). Słuchaczami studiów mogą zostać nauczyciele wszystkich przedmiotów szkolnych, posiadający wykształcenie magisterskie wraz z przygotowaniem pedagogicznym. Absolwenci czterosemestralnych SPTK uzyskają kwalifikacje do nauczania religii w liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I i II stopnia, szkołach podstawowych i w przedszkolach (z wyjątkiem specjalnych) zaś absolwenci dwusemestralnych SPKP do nauczania religii w przedszkolach (z wyjątkiem specjalnych). Studia zostaną uruchomione od semestru letniego, czyli od lutego 2020 roku. Zajęcia odbywają się w formie przewidzianej dla studiów niestacjonarnych (zjazdy w soboty). Odpłatność za studnia wynosi 1600 PLN za semestr.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie Wydziału Teologicznego UŚ (http://www.wtl.us.edu.pl/news.php), w sekretariacie studiów u pani Ludmiły Lach-Bartlik (tel. 32 3569056) lub u kierownika studiów ks. dra hab. Romana Buchty, prof. UŚ ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; kom. 519 318 961).

 
Wyniki XXV WKWB dla klas VI-VIII szkół podstawowych
03.12.2019

Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy w etapie szkolnym oraz dekanlnym wzięli udział w XXV Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Biblijnej kl. VI-VIII szkół podstawowych.

Komisja w składzie: ks. Michał Borda, ks. Michał Knapik, ks. Paweł Szczepanik, p. Anna Głowacz, p. Katarzyna Siata, na podstawie zebranych protokołów wyłoniła 12 uczniów, którzy przeszli do finału:
1. Ferdyn Melania kl. 6, Szkoła Podstawowa w Rogoźniku, pkt. 57, katecheta p. Anna Dydak.
2. Kutek Anna kl. 8, Szkoła Podstawowa nr 18 w Sosnowcu, pkt. 56, katecheta ks. Tomasz Karaś.
3. Tarnówka Aleksandra kl. 8, Zespół Szkolno Przedszkolny w Bydlinie, pkt. 55, katecheta p. Grażyna Wrona.
4. Juniak Milena kl. 8, Szkoła Podstawowa w Kluczach. pkt. 55, katecheta p. Magdalena Nowak.
5. Bagińska Anna kl. 6, Szkoła Podstawowa w Żuradzie, pkt. 48, katecheta p. Danuta Komuńska.
6. Nowak Patrycja kl.6, Szkoła Podstawowa nr 20 w Sosnowcu. pkt. 46, katecheta p. Katarzyna Zmarlak.
7. Łanik Aneta kl. 6, Szkoła Podstawowa nr 1 w Sułoszowej, pkt. 46, katecheta ks. Michał Kocjan.
8. Kulig Krzysztof kl. 7, Szkoła Podstawowa w Sienicznie, pkt. 46, katecheta p. Wiesława Nyczaj.
9. Kaczyński Kacper kl. 6, Szkoła Podstawowa nr 18 w Dąbrowie Górniczej, pkt. 46, katecheta p. Elżbieta Doniec.
10. Krzysztoń Piotr kl. 6, Szkoła Podstawowa nr 30 w Dąbrowie Górniczej, pkt 46, katecheta p. Teresa Ciesielska.
11. Nabrdalik Katarzyna kl. 6, Szkoła Podstawowa w Siemoni, pkt. 46, katecheta Aleksandra Olszówka.
12. Dziadek Amelia kl. 8, Szkoła Podstawowa nr 1, pkt. 45, katecheta ks. Robert Tomasik.

 Finał konkursu odbędzie się w Częstochowie w dniu 27.02.2020 r.

 
Oświadczenie Komisji Wychowania Katolickiego KEP w sprawie "tęczowego piątku"
23.10.2019

Wobec zaplanowanego kolejnego „tęczowego piątku" w polskich szkołach, przypominamy oświadczenie Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 25.10.2018 r.:

Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. „Prawo oświatowe" w szkole i placówce oświatowej mogą działać stowarzyszenia i organizacje, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych. Jest to możliwe, jeżeli celem statutowym działających w szkole stowarzyszeń i organizacji jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki. Podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną, pozapolityczną, organizację wymaga uzyskania zgody dyrektora, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców.

Należy pamiętać, że wszelkiego typu programy odnoszące się do wychowania bezwzględnie muszą być ustalane wspólnie z rodzicami i nauczycielami. To rodzice mają prawo do decydowania o tym, jakie treści wychowawcze są przekazywane ich dzieciom w szkole (art. 48 ust. 1 Konstytucji). Treści te muszą być również zgodne z programem wychowawczo-profilaktycznym, uchwalanym przez radę rodziców. Każdorazowa forma edukacyjna w tym zakresie wymaga odrębnej zgody rodziców wyrażonej na piśmie. Rodzice mają prawo decydować, kto wchodzi na teren szkoły, z jakim programem wychowawczym. Należy dodać, że tzw. edukatorzy (w przeważającej części) nie posiadają wykształcenia pedagogicznego. Szkoła musi przestrzegać prawa!

Po raz kolejny przypominamy, że sprawy kształcenia i wychowania powinny być jak najbardziej odległe od koniunktur politycznych i ideologicznych. Szkoła nie jest i nie może być miejscem na jakiekolwiek propagowanie środowisk LGBTQ.

Bp Marek Mendyk
Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2