Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu
Komunikat ze spotkania Zespołu Roboczego KEP ds. kontaktów z Rządem RP w sprawie lekcji religii. Spotkanie odbyło się 15 maja 2024
16.05.2024

Komunikat ze spotkania Zespołu Roboczego KEP ds. kontaktów z Rządem RP w sprawie lekcji religii. Spotkanie odbyło się 15 maja 2024

W dniu 15 maja 20204 roku Zespół Roboczy Konferencji Episkopatu Polski ds. kontaktów z Rządem RP w sprawie lekcji religii spotkał się z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej. W spotkaniu, w którym wzięli także udział eksperci, stronie państwowej przewodniczyła Katarzyna Lubnauer, sekretarz stanu w MEN, stronie kościelnej bp Wojciech Osial, przewodniczący Komisji Wychowania KEP. Strona kościelna przedstawiła wątpliwości odnoszące się do projektu zmian w Rozporządzeniu o nauczaniu religii, zwłaszcza możliwości łączenia oddziałów przedszkolnych lub klas przy maksymalnej dużej liczbie uczniów 30 lub 25, a także przyjęcia zasady łączenia klas w ramach etapów edukacyjnych, programowo różnych, niekoniecznie sąsiadujących (np. klasa IV i VIII szkoły podstawowej). Zwrócono uwagę, że takie rozwiązania utrudnią realizację prawa do dostępu do lekcji religii dla uczniów, których rodzice (lub oni sami) tego sobie życzą. Strona kościelna wysunęła postulat zmniejszenia liczby uczniów w klasach łączonych oraz łączenia klas równoległych. Wskazano, że w uzasadnieniu zmian nie został wzięty pod uwagę dotkliwy społecznie skutek w postaci zwolnień z pracy wielu nauczycieli religii. Zwrócono uwagę, że w mechanizmie łączenia klas, podobnie jak w przekształcaniu wychowania do życia w rodzinie w edukację zdrowotną nie może zabraknąć głosu rodziców, na których przede wszystkim spoczywa odpowiedzialność za wychowanie ich dzieci.

Strona kościelna zaapelowała o przestrzeganie właściwego trybu procedowania zmian w Rozporządzeniu, który domaga się porozumienia strony państwowej z władzami Kościoła i związków wyznaniowych, co wynika z ustawy o systemie oświaty, ale także z zapisów Konstytucji oraz Konkordatu. Strona kościelna postulowała o zasięgnięcie zdania innych Kościołów i związków wyznaniowych, oraz wydłużenie czasu na przygotowanie uzgodnionych zmian, które – aby nie spowodowały chaosu – winny wejść w życie najwcześniej od 1 września 2025 roku.

Ks. Tomasz Kopiczko
Sekretarz Komisji Wychowania Katolickiego KEP

 
Zakończeniu roku katechetycznego
26.04.2024

Sosnowiec, dn. 26 kwietnia 2024 r.

Drodzy Katecheci,

uprzejmie informuję, że ingres do katedry nowego biskupa diecezjalnego Artura Ważnego zaplanowano 22 czerwca 2024 r. (sobota). Już dzisiaj zatem zapraszam wszystkich nauczycieli religii diecezji sosnowieckiej do Bazyliki Katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu na to wydarzenie. W związku z tym nie spotkamy się, jak to było planowane, na zakończeniu roku katechetycznego w kościele na ul. Gospodarczej. Karty formacyjne proszę dostarczyć osobiście lub pocztą tradycyjną do Wydziału Katechetycznego do końca czerwca 2024 r.

Pozdrawiam,
ks. dr Michał Borda

 
Międzynarodowe Sympozjum Katechetyczno-Socjologiczne pt. „Edukacja religijna młodzieży. Wyzwania i perspektywy"
25.04.2024

Mamy ogromy zaszczyt zaprosić na Międzynarodowe Sympozjum Katechetyczno-Socjologiczne pt. „Edukacja religijna młodzieży. Wyzwania i perspektywy", które odbędzie się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 14-15 czerwca 2024. W załączniku przesyłamy zaproszenie. Istnieje możliwość otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu pod następującym adresem: https://forms.gle/3dYAopZLHwDM7J287. Udział w konferencji jest całkowicie darmowy.
Zaproszenie TUTAJ

 
REGULAMIN DIECEZJALNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „JESTEM W KOŚCIELE"
23.04.2024

 

PATRONAT HONOROWY
Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Artur Ważny

PATRONAT MEDIALNY
Biuro Prasowe Diecezji Sosnowieckiej
Tygodnik Katolicki „Niedziela" dodatek sosnowiecki

ORGANIZATOR
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu

ADRESACI
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych kl. I–IV z Diecezji Sosnowieckiej.

CELE KONKURSU
- włączenie dzieci do obchodów I Światowych Dni Dzieci, które zainicjował papież Franciszek;
- poszerzenie wiedzy o Kościele jako wspólnocie wiary;
- pogłębianie świadomości przynależności do wspólnoty Kościoła;
- zachęta do aktywnego uczestnictwa w życiu parafii;
- pogłębienie uczuć religijnych;
- rozwijanie aktywności twórczej i talentów plastycznych;
- kształtowanie wrażliwości uczniów;
- promowanie zdolnych i ambitnych uczniów.

ZASADY KONKURSU
1. Konkurs będzie się odbywał tylko w jednej kategorii: uczniowie klas I–IV szkoły podstawowej.
2. Konkurs ma charakter dwuetapowy:
- etap szkolny;
- etap diecezjalny.
3. Etap szkolny:
a) powinien zostać przeprowadzony przez katechetów w wybranym przez nich terminie, uzgodnionym z dyrektorem placówki oświatowej do 10 maja br.;
b) uczestnicy wykonują w szkole pod nadzorem katechety pracę plastyczną nawiązującą do tematu konkursu „Jestem w Kościele";
c) format pracy: A3;
d) technika wykonania: dowolna (rysunek, malarstwo, witraż, wydzieranka, itp.);
e) prace konkursowe muszą być pracami własnymi, samodzielnymi, wykonanymi na miejscu w czasie trwania eliminacji konkursowych (pracy nie można wykonać w domu);
f) każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę;
g) po wykonaniu pracy Szkolna Komisja Konkursowa, powołana przez katechetę, dokonuje oceny prac – nie później niż do 13 maja br. Pięć najwyżej ocenionych prac weźmie udział w etapie diecezjalnym;
h) prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej (przesyłka priorytetowa) do dnia 18 maja 2024 roku (liczy się data stempla pocztowego) na adres: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu, ul. Gospodarcza 14a, 41-214 Sosnowiec;
i) prace dostarczane po wyznaczonym przez organizatora terminie nie będą oceniane;
j) prace uczestników przesyłają katecheci lub nauczyciele;
h) wykonane podczas konkursu prace mogą zostać przedstawione podczas wystawy w szkole lub parafii.
4. Etap diecezjalny:
Nadesłane prace zostaną ocenione przez Diecezjalną Komisję Konkursową powołaną przez organizatora do dnia 24 maja 2024 r.
5. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem prawa do dysponowania pracą, w tym do jej udostępniania i rozpowszechniania na organizatora konkursu.
6. Prace niespełniające zasad niniejszego regulaminu nie będą brane pod uwagę w konkursie.
7. Wraz z nadesłanymi na etap diecezjalny pracami należy przesłać następujące dokumenty:
1.1. kartę zgłoszenia tj. załącznik nr 1 do regulaminu;
1.2. skan klauzuli zawierającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, wraz z datą i własnoręcznym podpisem przedstawiciela ustawowego uczestnika konkursu. Oświadczenie to stanowi jednocześnie zgodę na udział podopiecznego w konkursie oraz akceptację regulaminu konkursu;
1.3. oświadczenie dotyczące praw autorskich do dzieła, wzór którego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu, wraz z datą i własnoręcznym podpisem przedstawiciela ustawowego uczestnika konkursu. Oświadczenie powinno być zawarte w pliku tekstowym (format PDF zeskanowany z datą i własnoręcznym podpisem).

OCENA PRAC KONKURSOWYCH
1. Szkolna i Diecezjalna Komisja Konkursowa będzie oceniać:
a. zgodność pracy z tematem i trafność jego ujęcia;
b. estetyka wykonania;
c. oryginalność i pomysłowość;
d. walory artystyczne takie jak kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania;
e. stopień trudności wykonania.
2. Decyzja komisji odnośnie do wyników konkursu jest ostateczna i nieodwołalna.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
1. Ogłoszenie wyników etapu diecezjalnego konkursu odbędzie się w niedzielę 2 czerwca 2024 r. w kościele pw. Nawiedzenia NMP w Sosnowcu, ul. Gospodarcza 14. Zapraszamy wszystkich uczestników z rodzicami i katechetami na Mszę św. o godz. 11:00, po której rozstrzygniemy konkurs i rozdamy nagrody.
2. Lista nagrodzonych i wyróżnionych osób oraz ich prace konkursowe zostaną po 26 maja br. opublikowane na stronie Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu https://www.katecheza.sosnowiec.pl/ 

NAGRODY
1. Organizator konkursu przyzna w etapie diecezjalnym nagrody główne za zajęcie pięciu pierwszych miejsc.
2. Organizator nie wyklucza możliwości przyznania nagród ex aequo oraz wyróżnień.
3. Wszyscy uczestnicy etapu diecezjalnego konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki przeprowadzenia konkursu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub opóźnione zgłoszenia do konkursu.
3. Koszty przygotowania pracy konkursowej ponosi wyłącznie uczestnik konkursu.
4. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez autora pracy zgłoszonej do konkursu.
6. Ewentualne spory między organizatorem a uczestnikiem konkursu zostaną rozstrzygnięte polubownie.
7. Administratorem Państwa danych osobowych jest Diecezja Sosnowiecka, ul. Wawel 19, 41-200 Sosnowiec.
8. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatorów.
9. Uczestnikom konkursu nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tytułu nadesłania i publikowania prac.
10. Kwestie nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

Zał_1 karta zgłoszenia ; zał_2 zgoda i klauzula informacyjna ; zał_3 oświadczenie o prawach autorskich

 
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego
19.04.2024

Szczęść Boże!
Kontaktuję się z ramienia Koła Naukowego Teologów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego.

Nasz Wydział już niebawem rozpoczyna rekrutację m.in. na kierunki: Teologia pastoralna, Teologia Nauczycielska, Teologia Ogólna i Nauki o rodzinie.

W związku z tym przesyłam film promocyjny przedstawiający w przystępny sposób informacje mogące zainteresować potencjalnych kandydatów, szczególnie młodzież.

Bardzo prosimy o pomoc poprzez udostępnienie tego filmu katechetom liceów i techników, z prośbą aby rozesłali go wśród młodzieży zaangażowanej w grupy parafialne oraz o wyświetlali go na katechezie

Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=zIPyTe4cnto 

Z góry dziękuję za pomoc.

Z wyrazami szacunku,

Anna Łukawska - Przewodnicząca Studenckiego Koła Naukowego Teologów.

 
Strefa Młodych Festiwal
27.03.2024

Drodzy Katecheci,
Dziękujemy za poświęcona uwagę podczas spotkania 16 marca.

Prezentowaliśmy wtedy działania Fundacji Muza Dei - Centrum Nowej Kultury, a przede wszystkim mówiliśmy o ogólnopolskim wydarzeniu dla młodych Strefa Młodych Festiwal
www.strefamlodychfestiwal.pl 
www.fb.com/strefamlodychfestiwal 

Wydarzenie odbędzie się 5 października 2024 roku w Arenie Sosnowiec i chcemy Was ponownie zaprosić, ale także poprosić o wsparcie w promocji wydarzenia wśród młodzieży.

W poniższym linku wysyłam materiały, które mogą posłużyć do promocji w szkołach lub miejscach, gdzie przebywa młodzież.
https://drive.google.com/drive/folders/1-CR-6pmHUqvYR9-2faJM5O73NTMPCI77

Produkujemy także materiały drukowane - ulotki, broszury, plakaty - jeśli jest potrzeba, by dostarczyć Wam materiały proszę w odpowiedzi o informację jakie materiały oraz ilość.

W tych wyjątkowych dniach, gdy celebrujemy Misterium Paschalne, pragniemy złożyć życzenia. Niech nadchodzące święta będą czasem umocnienia wiary i niech każdy dzień przynosi nowe siły do dawania świadectwa bliźnim.

-----------------
Bartosz Zdechlikiewicz
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel: +48 504 415 929
www.muzadei.pl
ul. Wiejska 2 | 41-253 Czeladź

 
Propozycja wzoru oświadczenia dla rodziców w sprawie nauki religii w szkole/przedszkolu
23.03.2021

Do pobrania dokument w formacie doc