Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu
Stanowisko w sprawie łączenia klas
27.04.2017

STANOWISKO KOMISJI WYCHOWANIA KATOLICKIEGO KEP
w sprawie łączenia klas podczas zajęć z religii
Warszawa 9 kwietnia 2013 r.

1. Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach z 14 kwietnia 1992 r. wyraźnie ustala minimalną liczbę uczniów w danej klasie (oddziale), dla której należy zorganizować oddzielną lekcję religii – wynosi ona 7 (§ 2.1). Dopiero poniżej tej granicy klasy mogą być łączone.

2. Wobec niżu demograficznego i zmniejszającej się liczby uczniów w szkołach Komisja Wychowania stoi na stanowisku:

- jeśli wszystkie przedmioty w szkole nauczane są w klasach łączonych, ponieważ grozi to np. likwidacją placówki, można odstąpić od wspomnianego wyżej zapisu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach co do minimalnej liczby uczniów;

- jeśli dotyczy to tylko nauczania religii i przedmiotów spoza ramowego planu nauczania lub przedmiotów typu: muzyka, plastyka – nie ma na to zgody.

3. Podczas rozmów, jakie Komisja Wychowania prowadzi z Ministerstwem Edukacji Narodowej, chociażby w kwestii Rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania i określenia statusu nauczania religii w polskich szkołach i przedszkolach, wielokrotnie padało zapewnienie ze strony MEN, że w sprawie statusu nauczania religii w publicznych przedszkolach i szkołach nic się nie zmienia, a zatem jego organizacja winna odbywać się na dotychczasowych zasadach.

W imieniu Komisji ks. Marek Korgul Sekretarz

 
Rekolekcje dla katechetów świeckich
26.06.2017

Uprzejmie informuję, że rekolekcje dla katechetów świeckich w roku szkolnym 2017/2018 zostały zaplanowane w dniach od 6 kwietnia 2018 r. do 8 kwietnia 2018 r. Rekolekcje odbędą się w domu rekolekcyjnym Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo - Szarytki w Częstochowie, ul. Świętej Barbary 43. Poprowadzi je ks. dr Paweł Pielka - kapłan diecezji sosnowieckiej, pracownik naukowy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
Rekolekcje wpisują się w obowiązkową formację katechetów diecezji sosnowieckiej.
ks. Michał Borda

 
Programy i podręczniki Wydawnictwa św. Wojciecha, Paznań na rok szkolny 2017/2018
23.06.2017

Wykaz programów i podręczników do nauczania religii obowiązujących w roku szkolnym 2017/2018
Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań


Przedszkole
Podręczniki według programu Kochamy dobrego Boga nr AZ-0-01/10
Dzieci trzyletnie i czteroletnie: Pan Bóg Kocha dzieci – nr AZ-01-01/10-PO/1/12
Dzieci pięcioletnie: Jesteśmy dziećmi Bożymi – nr AZ-03-01/10-PO-1/11
Podręcznik według programu nr AZ-0-04/4
Dzieci sześcioletnie: Przychodzimy do Pana Boga – nr AZ-03-04/4-0

Klasy I-III szkoły podstawowej
Programu nr AZ-1-01/10: W drodze do wieczernika
Podręczniki
Kl. I szkoły podstawowej nr AZ-11-01/10-PO-1/11: Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa
Kl. II szkoły podstawowej nr AZ-12-01/10-PO-1/12: Kochamy Pana Jezusa
Kl. III szkoły podstawowej nr AZ-13-01/10-PO-1/13: Przyjmujemy Pana Jezusa


Klasy IV-VI szkoły podstawowej
Program nr AZ-2-01/10: Poznaję Boga i w Niego wierzę
Podręczniki
Kl. IV szkoły podstawowej nr AZ-21-01/10-PO-1/11: Jestem chrześcijaninem
Kl. V szkoły podstawowej nr AZ-22-01/10-PO-1/12: Wierzę w Boga
Kl. VI szkoły podstawowej nr AZ-23-01/10-PO-2/13: Wierzę w Kościół

Klasy VII szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum
Program nr AZ-3-01/10: Pójść za Jezusem Chrystusem
Podręcznik
Kl. VII (podręcznik do I kl. gimnazjum) nr AZ-31-01/10-PO-1/11: Spotkanie ze Słowem
Kl. II gimnazjum nr AZ-32-01/10-PO-1/12: Aby nie ustać w drodze
Kl. III gimnazjum nr AZ-33-01/10-PO-3/13: Żyć w miłości Boga

Szkoły Ponadgimnazjalne
Program nr AZ-4-01/10: Świadek Chrystusa
Podręcznik
Kl. I szkoły ponadgimnazjalnej nr AZ-41-01/10-PO-1/11: Moje miejsce w Kościele
Kl. II szkoły ponadgimnazjalnej nr AZ-42-01/10-PO-1/12: Moje miejsce w świecie
Kl. III i IV szkoły ponadgimnazjalnej nr AZ-43-01/10-PO-1/14: Moje miejsce w rodzinie

 
Zasady publikacji ogłoszeń o konkursach w biuletynie katechetycznym na rok 2017/2018
22.06.2017

W celu unifikacji ogłoszeń o konkursach w biuletynie katechetycznym na rok szkolny 2017/2018 przyjmuje się następujące ustalenia formalne.

Ogłoszenie musi zmieścić się na maksymalnie dwóch stronach A5 z zachowaniem następującego formatowania:
format A5, marginesy: góra 3 cm, dół 2,1 cm, lewy 1,8 cm, prawy 1,5 cm,
tytuł – Times New Roman 16, pogrubione,
podtytuł - Times New Roman 14, pogrubione, kursywa,
nagłówki - Times New Roman 11, pogrubione, podkreślone.

Układ treści ogłoszenia:
tytuł,
podtytuł (fakultatywny),
patronat honorowy,
organizatorzy,
adresaci,
cele konkursu,
zasady uczestnictwa,
terminy,
koordynatorzy konkursu,
strona internetowa (i materiały do pobrania).

Wszelkie zasady szczegółowe, karty zgłoszeniowe, karty uczestnictwa i wzory metryczek do pobrania należy umieścić na wskazanej przez siebie w ogłoszeniu stronie internetowej, a ich kopie przesłać dodatkowo na adres mailowy Wydziału Katechetycznego.

W załączniku dostępne są wzór ogłoszenia tutaj i pusty formularz tutaj. Przygotowane materiały należy przesłać do 20 lipca 2017 r.

ks. Michał Borda

 
Zmiany personalne w Wydziale Katechetycznym
17.06.2017

Uprzejmie informuję, że w dniu 16 czerwca 2017 r. ks. bp Grzegorz Kaszak dokonał następujących zmian personalnych w Wydziale Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu:

1. Ks. Adam Gołąb przestał pełnić funkcję Wicedyrektora Wydziału Katechetycznego. Dalej pozostaje Diecezjalnym Wizytatorem Katechizacji.

2. Ks. Michał Knapik został nowym Wicedyrektorem Wydziału Katechetycznego oraz Diecezjalnym Wizytatorem Katechizacji.

3. Ks. Dawid Kuczek został zwolniony z funkcji Diecezjalnego Wizytatora Katechizacji i mianowany Wicedyrektorem Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Sosnowieckiej.

4. Ks. Mieczysław Miarka został zwolniony z funkcji Diecezjalnego Wizytatora Katechizacji.

5. Ks. Rafał Mosoń został powołany na stanowisko Diecezjalnego Wizytatora Katechizacji.

Dotychczasowym współpracownikom serdecznie dziękuję, nowomianowanym gratuluję, serdecznie witam w środowisku katechetycznym i życzę Bożego błogosławieństwa na czas realizacji zadań wyznaczonych przez Księdza Biskupa Grzegorza Kaszaka.

ks. Michał Borda

 
Pielgrzymki diecezjalne w roku szkolnym 2017/2018
17.06.2017

Uprzejmie informuję o terminach pielgrzymek diecezjalnych w roku szkolnym 2017/2018:

1. VI Diecezjalna pielgrzymka gimnazjalistów do Kalwarii Zebrzydowskiej - 3 października 2017 r. (pierwszy wtorek miesiąca października)

2. Diecezjalna pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę - 8 marca 2018 r. (czwartek przed IV Niedzielą Wielkiego Postu)

ks. Michał Borda

 
Konkursy biblijne w roku szkolnym 2017/2018
14.06.2017

W dniu 13 czerwca 2017 r. w Wydziale Katechetycznym Kurii Metropolitalnej w Katowicach odbyło się spotkanie przedstawicieli Wydziałów Katechetycznych diecezji bielsko–żywieckiej, częstochowskiej, gliwickiej, sosnowieckiej i katowickiej. Podjęte zostały decyzje dotyczące organizowania konkursów biblijnych w roku szkolnym 2017/2018 i latach następnych.

W związku z reformą oświaty ustalono, że w roku szkolnym 2017/2018 po raz ostatni zostanie zorganizowany konkurs biblijny dla gimnazjum w formule ogólnowojewódzkiej. W roku szkolnym 2018/2019 konkurs na poziomie gimnazjalnym będzie kończył się etapem diecezjalnym.

W roku szkolnym 2017/2018 konkurs biblijny dla szkół podstawowych będzie organizowany dla klas V–VII. Zakończony zostanie etapem diecezjalnym. W roku szkolnym 2018/2019 konkurs biblijny dla szkół podstawowych odbędzie się w formule wojewódzkiej. Będą mogli wziąć w nim udział uczniowie klas V–VIII.

W roku szkolnym 2017/2018 konkursy biblijne zostaną przeprowadzone w oparciu o następujące księgi Pisma Świętego: konkurs dla szkół podstawowych na podstawie Ewangelii wg św. Marka, konkurs dla gimnazjum na podstawie Dziejów Apostolskich.

ks. dr Michał Borda

 
Programy i podręczniki Wydawnictwa Jedność na rok szkolny 2017/2018
03.06.2017

Uprzejmie informuję, że na rok szkolny 2017/2018 zgodnie z Uchwałą Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 14 lutego 2017 roku obowiązują następujące programy i podręczniki Wydawnictwa Jedność:

Przedszkole
Podręczniki według programu Kochamy dobrego Boga nr AZ-0-01/10
Dzieci trzyletnie: Radosne dzieci Boże - nr AZ-01-01/10-KI-1/15
Dzieci czteroletnie: Świat dziecka Bożego - nr AZ-02-01/10-KI-3/16
Dzieci pięcioletnie : Spotkania dzieci Bożych - nr AZ-03-01/10-KI-2/15

Podręczniki według programu W radości dzieci Bożych - nr AZ-0-04/3 z 26 III 2004 r.
Dzieci sześcioletnie: Kocham dobrego Boga - nr AZ-03-04/3-1
Dzieci sześcioletnie (zerówka): W świecie mojego Boga - nr AZ-03-04/3-0

Klasy I-III szkoły podstawowej
Program nr AZ-1-01/12 z 4 I 2012: W rodzinie dzieci Bożych
Podręczniki
Kl. I szkoły podstawowej nr AZ-11-01/12-KI-1/12: Żyjemy w Bożym świecie
Kl. II szkoły podstawowej nr AZ-12-01/12-KI-3/12: Idziemy do Jezusa
Kl. III szkoły podstawowej nr AZ-13-01/12-KI-4/13: Jezus jest z nami
(kl. III SP zeszyt ćwiczeń Jezus jest z nami)

Klasy IV-VI szkoły podstawowej
Program nr AZ-2-02/12 z 30 V 2012: Odkrywamy tajemnice Bożego świata
Podręczniki
Kl. IV szkoły podstawowej nr AZ-21-02/12-KI-1/12: Miejsca pełne BOGActw
(kl. IV SP zeszyt ćwiczeń Miejsca pełne BOGActw)
Kl. V szkoły podstawowej nr AZ-22-02/12-KI-1/13: Spotkania uBOGAcające
(kl. V SP zeszyt ćwiczeń Spotkania uBOGAcające)
Kl. VI szkoły podstawowej nr AZ-23-02/12-KI-3/14: Tajemnice BOGAtego życia
(kl. VI SP zeszyt ćwiczeń Tajemnice BOGAtego życia)

Klasa VII szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum
Program nr AZ-3-01/13 z dnia 9 IV 2013: Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin
Podręczniki
Kl. VII szkoły podstawowej Błogosławieni, którzy szukają Jezusa nr AZ-31-01/13-KI-3/13
Kl. II gimnazjum: Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi nr AZ-32-01/13-KI-4/14
Kl. III gimnazjum: Błogosławieni, którzy naśladują Jezusa nr AZ-33-01/13-KI-1/16

Liceum i Technikum
Program dla liceum nr AZ-4-03/12 z 30 V 2012: Żyć, aby wierzyć i kochać
dla liceum i technikum nr AZ-4-01/12 z 30 V 2012: Żyć, aby wierzyć i kochać
Podręczniki
Kl. I liceum i technikum AZ-41-03/12-KI-1/12: W blasku Bożej prawdy
Kl. II liceum i technikum AZ-42-03/12-KI-2/13: Na drogach wiary
Kl. III technikum AZ-43-01/12-KI-2/14: Za progiem nadziei
Kl. III liceum i IV technikum AZ-43-03/12-KI-1/14: W bogactwie miłości

Ks. dr Michał Borda
Dyrektor Wydziału Katechetycznego

 
Uchwała Komisji Wychowania Katolickiego
24.03.2017

Uchwała Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie obowiązywania „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce"

§ 1
1. „Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce" z dnia 8 marca 2010 roku obowiązuje w tych placówkach, w których stosuje się programy i podręczniki zatwierdzone na jej podstawie.

2. Po zatwierdzeniu nowej „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce" przez Konferencję Episkopatu Polski nowe programy i podręczniki będą tworzone w oparciu o ten dokument.

3. Wobec dokumentu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy § 3.

§ 2
1. „Program nauczania religii" z dnia 9 czerwca 2010 roku oraz programy zatwierdzone na podstawie „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce", o której mowa w § 1, obowiązują do czasu uchylenia ich przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.

2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do podręczników, poradników metodycznych i innych materiałów dydaktycznych.

§ 3
1. Od roku szkolnego 2017/18 w klasie VII szkoły podstawowej stosuje się programy nauczania, podręczniki i inne materiały dydaktyczne do nauczania zatwierdzone dla klasy I gimnazjum.

2. Od roku szkolnego 2018/19 w klasie VIII szkoły podstawowej stosuje się programy nauczania, podręczniki i inne materiały dydaktyczne do nauczania zatwierdzone dla klasy II gimnazjum.

3. Od roku szkolnego 2019/20 w klasach I szkół ponadpodstawowych stosuje się programy nauczania, podręczniki i inne materiały dydaktyczne do nauczania zatwierdzone dla klasy III gimnazjum.

§ 4
Stosowanie § 3 oznacza w szczególności możliwość oznaczenia na okładce, stronie tytułowej i w formule zatwierdzenia zmian zgodnych z rzeczonymi przepisami.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku.

bp Marek Mendyk
Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski

 
Propozycja wzoru oświadczenia dla rodziców w sprawie nauki religii w szkole/przedszkolu
08.06.2017

Do pobrania dokument w formacie doc.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2