Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu
Diecezjalny konkurs plastyczny w roku 100. rocznicy przyłączenia Górnego Śląska do Polski
15.01.2022

Diecezjalny konkurs plastyczny
w roku 100. rocznicy przyłączenia Górnego Śląska do Polski na
Projekt znaczka pocztowego,
upamiętniającego wkład Zagłębia Dąbrowskiego w Powstania Śląskie

WPOWADZENIE
Po niemal 600 latach część Górnego Śląska 16 lipca 1922 roku powraca do Polski. Wraz z końcem I wojny światowej, w listopadzie 1918 roku, po 123 latach zaborów na mapy Europy powróciła Rzeczpospolita Polska. Jednym z postanowień traktatu wersalskiego była decyzja o zorganizowaniu na Górnym Śląsku plebiscytu, na podstawie którego rozstrzygnięta zostałaby kwestia przynależności państwowej Górnego Śląska. Zanim jednak ogłoszono plebiscyt, doszło do dwóch powstań śląskich – w 1919 i 1920 r. Pierwsze wybuchło w sierpniu 1919 r. w reakcji na terror i represje niemieckie. Zakończyło się jednak klęską, a powstańcy musieli schronić się na terenie Polski. Rok później miało miejsce drugie powstanie śląskie, którego głównym celem było usunięcie z obszaru plebiscytowego niemieckich organów bezpieczeństwa oraz utworzenie mieszanej policji polsko-niemieckiej opartej na zasadzie parytetu. Powstanie to zakończyło się sukcesem. Plebiscyt ostatecznie przeprowadzony został 21 marca 1921 roku. Wojska Polskie wkroczyły na Górny Śląsk 20 czerwca. Polskie oddziały na moście w Szopienicach powitały tłumy ludzi, wśród nich wojewoda śląski Józef Rymer i działacz narodowy i dyktator III powstania śląskiego Wojciech Korfanty. Oddziały polskiej kawalerii pod wodzą gen. Stanisława Szeptyckiego przeszły w kilkukilometrowej defiladzie do rynku w Katowicach, przechodząc po drodze przez ustawione i udekorowane bramy triumfalne. Uroczystość zjednoczenia Górnego Śląska z Polską przez symboliczne przejęcie ziemi śląskiej przez Rząd RP odbyła się w Katowicach 16 lipca 1922 roku. Podpisano wówczas Akt Objęcia Górnego Śląska przez Polskę.
W chwili, gdy Górnoślązacy w sierpniu 1919 r. chwycili za broń, walcząc o włączenie ich ziemi do odradzającego się państwa polskiego, Zagłębie Dąbrowskie i leżący nad granicą Sosnowiec, stały się naturalnym zapleczem dla ich działań i łącznikiem w kontaktach z Warszawą. Kiedy nadszedł czas powstań na Górnym Śląsku, nie mogło zabraknąć Zagłębiaków w szeregach walczących o włączenie tej ziemi do niepodległej Rzeczypospolitej. Zagłębie Dąbrowskie było jednym z pierwszych ośrodków państwa polskiego, które udzieliło wsparcia Górnoślązakom walczącym wówczas o włączenie swej ziemi do odrodzonej niecały rok wcześniej Rzeczypospolitej. Nie wszyscy o tym fakcie pamiętają, a w kontekście utartych stereotypów warto przypomnieć te najpiękniejsze karty wspólnej historii. Diecezja sosnowiecka, w 30. rocznicę powstania, obchodzi 100. lecie przyłączenia Górnego Śląska do Polski pod hasłem: „W hołdzie poległym powstańcom śląskim i Zagłębiakom, którzy im pomagali". Organizowany konkurs wpisuje się w te obchody, będąc pierwszym z kilku, które zostały zaplanowane w roku jubileuszowym 2022.

PATRONAT HONOROWY
Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak

ORGANIZATOR
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu

ADRESACI
Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z diecezji sosnowieckiej.

CELE KONKURSU
- odkrycie wkładu Zagłębia Dąbrowskiego i jego mieszkańców w Powstania Śląskie;
- uświadomienie, że Zagłębie Dąbrowskie było jednym z pierwszych ośrodków państwa polskiego, które udzieliło wsparcia Górnoślązakom, walczącym wówczas o włączenie swej ziemi do odrodzonej niecały rok wcześniej Rzeczypospolitej;
- przypomnienie najpiękniejszych kart wspólnej historii Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego;
- pobudzanie wyobraźni i kreatywności plastycznej;
- kształtowanie postaw religijno-patriotycznych;
- wykorzystanie różnorodnych technik artystycznych;
- zachęcenie do dzielenia się własnymi talentami.

ZASADY UCZESTNICTWA
1. Konkurs ma charakter jednoetapowy.
2. Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
- uczniowie klas I – IV szkoły podstawowej,
- uczniowie klas V – VIII szkoły podstawowej,
- uczniowie szkół ponadpodstawowych.
3. Uczniowie wykonują pracę plastyczną dowolną techniką (np. rysunek, obraz, kolaż), bez używania materiałów nietrwałych, przedstawiającą projekt znaczka pocztowego, upamiętniającego wkład Zagłębia Dąbrowskiego w Powstania Śląskie. Pracę należy wykonać na kartce z bloku technicznego w formacie A4. Nie przyjmujemy prac zbiorowych.
4. Po wykonaniu pracy należy ją dostarczyć (lub przesłać pocztą) na adres: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu, ul. Gospodarcza 14a, od wtorku do soboty w godz. od 9.00 do 12.00 do dnia 12 marca 2022 r.
5. Oceny prac dokona powołane przez organizatorów jury składające się ze specjalistów. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 19 marca 2022 r. na stronie www.katecheza.sosnowiec.pl. Ekspozycja wybranych prac konkursowych zostanie zorganizowana w Wydziale Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu, ul. Gospodarcza 14a.
7. Nagrody będzie można odebrać w Wydziale Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu, ul. Gospodarcza 14a po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym 519-512-816 od 22 marca 2022 r. do 31 marca 2022 r. w godz. od 9.00 do 12.00, od wtorku do soboty.
8. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na prezentację i publikację ich wizerunku oraz ich prac (w całości lub fragmentów) w celu promocji idei konkursu. Autorzy nie pobierają wynagrodzenia za prezentację swojej twórczości, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wymagań organizacji konkursu.
9. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację założeń regulaminowych.

NAGRODY
Dla autorów najlepszych prac plastycznych przewidziane są nagrody rzeczowe. Do wysyłanych lub dostarczanych prac należy dołączyć poniższą „Kartę informacyjną oraz oświadczenie autora pracy".

Karta informacyjna oraz oświadczenie

 
Sprawozdanie katechetyczne rok szkolny 2021/2022
24.08.2021

Sprawozdanie katechetyczne rok szkolny 2021/2022

Informuję, że zrezygnowaliśmy z pisemnych, drukowanych formularzy sprawozdań z katechezy szkolnej oraz planów katechezy. Na stronie internetowej Wydziału zamieszczony został nowy formularz sprawozdania z katechezy szkolnej na rok 2021/2022, proszę go ściągnąć, wypełnić na komputerze i przesłać w formie elektronicznej na maila Wydziału: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
Termin dostarczania sprawozdań mija 30 września 2021 r. Księża Proboszczowie są odpowiedzialni za przesłanie sprawozdań według podanego wzoru, który został zmieniony w związku z nowymi wymaganiami Komisji Wychowania Katolickiego KEP. W związku z reformą oświaty i zmianami nazw szkół oraz adresów proszę o szczególną staranność przy wypełnianiu sprawozdań (nowy formularz dostępny jest TUTAJ).

ks. Michał Borda

 
Dekret w sprawie nowych podręczników
16.05.2020

Drodzy Katecheci!
Uprzejmie informuję, że w dniu 15 maja 2020 r. Ksiądz Biskup podpisał Dekret w sprawie nowych podręczników katechetycznych obowiązujących na terenie Diecezji Sosnowieckiej w związku z wprowadzeniem nowej „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce" oraz Uchwałą Komisji Wychowania Katolickiego z 19 września 2018 r. w sprawie jej obowiązywania. Należy zatem od 1 września 2021 r. wprowadzić nowe podręczniki dla oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych oraz szkół średnich. Zgodnie z dekretem można wykorzystać wszystkie nowe podręczniki dopuszczone do użytku ogólnopolskiego zatwierdzone przez Komisję Wychowania Katolickiego KEP. 

Dekret oraz Uchwała: http://www.katecheza.sosnowiec.pl/prawo/dokumenty-kocioa/598-uchwaa-w-sprawie-obowizywania-podstawy-programowej-katechezy-kocioa-katolickiego-w-polsce-i-programow-nauczania-religii-oraz-oceny-podrcznikow

Z kapłańskim pozdrowieniem,
ks. Michał Borda

 
Propozycja wzoru oświadczenia dla rodziców w sprawie nauki religii w szkole/przedszkolu
23.03.2021

Do pobrania dokument w formacie doc.