XXIV WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

XXIV   W o j e w ó d z k i

K o n k u r s   W i e d z y   B i b l i j n e j

dla szkół podstawowych

w roku szkolnym 2018/2019

 

 

Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą.

                                                                      (Łk 21,33)

 

 

Honorowy  patronat:

·       Jego Ekscelencja ks. Bp prof. dr hab. Jan Kopiec, Ordynariusz Diecezji Gliwickiej

·       Śląski Kurator Oświaty – mgr Urszula Bauer

·       Gliwicki Gość Niedzielny

Adresaci:

·       uczniowie klas V – VIII szkół podstawowych.

Organizatorzy:

·       Sekcja Szkolno-Katechetyczna Kurii Diecezjalnej w Gliwicach

·       Wydział Katechetyczny Kurii Bielsko-Żywieckiej

·       Referat Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Częstochowie

·       Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach

·       Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu

 

WSPÓŁODPOWIEDZIALNI ZA ORGANIZACJĘ KONKURSU W REJONACH

·       diecezjalni i rejonowi/dekanalni wizytatorzy katechizacji

·       diecezjalni doradcy metodyczni religii

 

Cele  konkursu:

·       Poznanie Ewangelii według św. Łukasza;

·       Ukazanie wartości Pisma Świętego w życiu chrześcijanina;

·       Pogłębienie wiedzy i wiary oraz kształtowanie chrześcijańskich postaw w oparciu o poznane Słowo Boże;

·       Zachęcenie do większego zainteresowania i aktywności na lekcjach religii i w życiu szkoły;

·       Inspirowanie do czynnego uczestnictwa w życiu Kościoła i społeczności lokalnej.

 

Zasady:

Etap  szkolny:

Dnia 25.10.2018 r. katecheci organizują i przeprowadzają eliminacje na terenie szkoły w oparciu o materiały dostępne w Wydziale Katechetycznym.

Do następnego etapu przechodzi tylko trzech najlepszych uczestników. Zostają oni zgłoszeni pisemnie (protokół) do koordynatora rejonowego do dnia 9.11.2018 r.

 

Etap rejonowy /dekanalny:

Etap ten zostanie przeprowadzony w formie pisemnej w dniu 22.11.2018 r. według zasad podanych przez organizatora właściwej diecezji, w oparciu o materiały dostarczone przez Sekcję Szkolno-Katechetyczną Kurii Diecezjalnej w Gliwicach. Komisja rejonowa do 30 11. 2018 r. przesyła do Wydziału Katechetycznego protokół oraz testy uczniów, którzy uzyskali największą liczbę punktów. Do etapu wojewódzkiego przechodzi 12 najlepszych uczniów z diecezji, wyłonionych przez Diecezjalną Komisję Kwalifikacyjną na podstawie liczby zdobytych punktów. Diecezjalna Komisja Kwalifikacyjna przesyła protokół do

Sekcji Szkolno-Katechetycznej Kurii Diecezjalnej w Gliwicach do dnia 14.12.2018 r. Obowiązek zawiadomienia osób zakwalifikowanych do finału wojewódzkiego spoczywa na Wydziałach Katechetycznych poszczególnych diecezji.

 

Finał wojewódzki:

Odbędzie się na terenie diecezji gliwickiej w dniu 10.01.2019 r.Finał zostanie przeprowadzony w formie pisemnej i ustnej. Po części pisemnej zostanie wyłonionych 5 laureatów z największą ilością punktów. Każdy z laureatów rozpoczyna część ustną z ilością punktów odpowiadającą miejscu zajmowanemu po części pisemnej:

I miejsce – 5 pkt

II miejsce – 4 pkt

III miejsce – 3 pkt

IV miejsce – 2 pkt

V miejsce – 1 pkt

Część ustna obejmuje 5 pytań. W przypadkach nie objętych regulaminem decyduje komisja finałowa konkursu. 

 

 

Komisje:

·       etap szkolny – nauczyciele religii, duszpasterze, przedstawiciele grona

pedagogicznego;

·       etap rejonowy – rejonowi wizytatorzy katechizacji, księża dziekani, diecezjalni doradcy metodyczni religii, nauczyciele religii, duszpasterze;

·       finał wojewódzki – w skład komisji wejdą osoby wskazane przez organizatora konkursu;

 

Terminy:

Etap szkolny – 25 października 2018 r.

Etap rejonowy – 22 listopada 2018 r.

Finał wojewódzki – 10 stycznia 2019 r.

 

Lektura:

Etap  szkolny:

·       Ewangelia według św. Łukasza (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000)

Etap  rejonowy:

·       Ewangelia według św. Łukasza (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000)

·       Wstęp do Ewangelii według św. Łukasza (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000)

·       Przypisy do Ewangelii według św. (Łukasza Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000)

Finał  wojewódzki:

·       Ewangelia według św. Łukasza (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000)

·       Wstęp do Ewangelii według św. Łukasza (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000)

·       Przypisy do Ewangelii według św. Łukasza (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000)

·       Słownik (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000),

 

·       Ewangelia według św. Łukasza (także: Dziewicze poczęcie Jezusa, Cuda w Nowym Testamencie, Relacje o zmartwychwstaniu), w: Przewodnik po Biblii, oficyna wydawnicza Vocatio,  Warszawa 2000, s. 514-530.