XVIII DIECEZJALNY KONKURS BIBLIJNY dla klas gimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019

XVIII DIECEZJALNY KONKURS BIBLIJNY

dla klas gimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019

Błogosławiony, który odczytuje, i ci, którzy słuchają słów proroctwa, a strzegą tego, co w nim napisane

(Ap 1, 3)

HONOROWY PATRONAT

Księża Biskupi Diecezji: Bielsko-Żywieckiej, Częstochowskiej, Gliwickiej, Katowickiej, Sos­nowieckiej.

ADRESACI
Uczniowie klas III gimnazjalnych diecezji Bielsko-Żywieckiej, Częstochowskiej, Gliwickiej, Katowickiej, Sosnowieckiej.

ORGANIZATORZY

Sekcja Szkolno-Katechetyczna Kurii Diecezjalnej w Gliwicach, Wydział Katechetyczny Kurii Bielsko-Żywieckiej, Referat Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Częstochowie, Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjal­nej w Sosnowcu.

WSPÓŁODPOWIEDZIALNI ZA ORGANIZACJĘ W REJONACH

diecezjalni i rejonowi/dekanalni wizytatorzy katechizacji, diecezjalni doradcy metodyczni reli­gii.

CELE KONKURSU

- Poznanie treści księgi Apokalipsy św. Jana.

- Ukazanie wartości Pisma Świętego w życiu chrześcijanina.

- Pogłębienie wiedzy i wiary oraz kształtowanie chrześcijańskich postaw w oparciu o poznane Słowo Boże.

- Zachęcenie do większego zainteresowania i aktywności na lekcjach religii i w życiu szkoły.

- Inspirowanie do czynnego uczestnictwa w życiu Kościoła i społeczności lokalnej.


ETAP SZKOLNY

Katecheci organizują i przeprowadzają eliminacje na terenie szkoły w dniu 15 listopada 2018 r. w oparciu o materiały dostarczone przez organizatorów. Do następnego etapu przechodzą tyl­ko trzy osoby o najwyższej liczbie punktów, którzy uzyskali więcej niż 40% punków możli­wych do zdobycia. Komisja szkolna zgłasza ich pisemnie (protokół) do koordynatora rejono­wego/dekanalnego do dnia 30 listopada 2018 r.

ETAP REJONOWY/DEKANALNY

Etap ten zostanie przeprowadzony w formie pisemnej w dniu 10 stycznia 2019 r. w oparciu o materiały dostarczone przez Sekcję Szkolno-Katechetyczną Kurii Diecezjalnej w Gliwicach, według zasad podanych przez organizatora konkursu w miejscowej diecezji. Komisja rejonowa do 31 stycznia 2019 r. przesyła do Wydziału/Referatu Katechetycznego protokół oraz testy uczniów, którzy uzyskali największą liczbę punktów.

FINAŁ DIECEZJALNY

Odbędzie się w diecezjach w dniu 28 lutego 2019 r. Finał zostanie przeprowadzony w formie pisemnej. Komisja diecezjalna może podjąć decyzję o przeprowadzeniu ustnej dogrywki dla wyłonienia pierwszej trójki.

KOMISJE

Etap szkolny – duszpasterze, nauczyciele religii, inni nauczyciele.

Etap rejonowy – księża dziekani, nauczyciele religii, duszpasterze, doradcy metodyczni reli­gii.
Finał diecezjalny – osoby powołane przez organizatora konkursu.

TERMINY

Etap szkolny – 15 listopada 2018 r.
Etap rejonowy - 10 stycznia 2019 r.
Finał diecezjalny - 28 luty 2019 r.

Lektura

Etap szkolny:

  • Treść księgi Apokalipsy św. Jana (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).
  • Wstęp do Apokalipsy św. Jana (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).

Etap rejonowy (dekanalny):

  • Treść księgi Apokalipsy św. Jana (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).
  • Wstęp do Apokalipsy św. Jana (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).
  • Przypisy do Apokalipsy św. Jana (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).

Finał diecezjalny:

  • Treść księgi Apokalipsy św. Jana (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).
  • Wstęp do Apokalipsy św. Jana (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).
  • Przypisy do Apokalipsy św. Jana (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).
  • Apokalipsa św. Jana (mapa + PIERWSZE CZYTANIE) w: Międzynarodowy komen­tarz do Pisma Świętego. Komentarz katolicki i ekumeniczny na XXI wiek, red. Walde­mar Chrostowski, Warszawa 2000, s. 1677-1686.