Diecezjalny Konkurs Plastyczny TRYPTYK WIELKANOCNY

Diecezjalny Konkurs Plastyczny

TRYPTYK WIELKANOCNY

PATRONAT HONOROWY:

JE Ks. Bp dr Piotr Skucha

ORGANIZATOR:

Szkoła Podstawowa w Bydlinie; parafia Bydlin

ADRESACI KONKURSU:

  • uczniowie szkół podstawowych
  • uczniowie III klasy gimnazjum

CELE KONKURSU:

  pogłębienie wiary w zmartwychwstanie Pana Jezusa,

rozwijanie wrażliwości plastycznej.

ZASADY UCZESTNICTWA:

W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych i III klasy gimnazjum.

Praca może być wykonana techniką dowolną, musi być wolnostojąca,

format: minimum A4, maksimum 3 x A4.

Pracę należy opisać na odwrocie: imię i nazwisko autora, klasa – szkoła, adres szkoły - telefon, opiekun ucznia.    

Szkołę mogą reprezentować najwyżej trzy prace (w każdej kategorii).

Każdą pracę wykonuje najwyżej dwóch uczniów.

Konkurs obejmuje trzy kategorie:

  • szkoła podstawowa kl. I – III,
  • szkoła podstawowa kl. IV – VI,
  • szkoła podstawowa kl. VII, VIII i kl. III gimnazjum.

Oceny prac pod względem wartości artystycznych i religijnych oraz oryginalności i pomysłowości dokona jury powołane przez organizatora. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy za udział, a opiekunowie podziękowania. Zwycięzcy konkursu uhonorowani zostaną nagrodami i wyróżnieniami. Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną poinformowane telefonicznie.

Nagrodzone prace zostaną wystawione w kościele w Bydlinie oraz w Wydziale Katechetycznym w Sosnowcu.

Prace można odebrać po zakończeniu konkursu, jednak organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania nadesłanymi pracami.

Autorzy prac wyrażają zgodę na prezentację ich prac oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikowanie ich wizerunku w zakresie organizacji konkursu.

Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

TERMIN:

Prace należy składać do dnia 26 kwietnia 2019 r.

w Szkole Podstawowej w Bydlinie;                              

ul. Legionów 32; 32 – 310 Klucze; tel. 32 642 60 05.

KOORDYNATORZY KONKURSU:

Katecheci SP w Bydlinie